جلسه بیست و یکم- تربیت دینی

تربیت دینی"

حجت الاسلام مهدویارفع

جلسه مورخ   88/09/05 

اگرتربیترابخشیازحقیقتشی (موجودزنده) بدانیمکهقراراستازیکنقطهخاصی(استعدادها)تحتیک فرایندیبهنقطهمطلوببرسد، عواملزیادیدراین فرایند  تربیتیازنقطهصفربهصدنقشدارند، یکیازآنعوامل،ویژگیزمانهاست. تربیتیکامرثابتوساکننیست، کسیکهدرقرن 21 تربیتمیشودباکسیکهدرقرن 16 تربیتشدهفرقدارد.

عصریکهمادرآنقرارداریم،عنوانهایجالبیداردمثلعصرفراارتباطات؛ خیلیراحت، سریع، کمهزینهمیشودازهمهچیزمطلعشد. بایکگوشیمیشودوارداینترنتشدوهرچیزرا که خواست دریافتکرد. این رویهعوارضخاصخودشراهمدارد. مهمتریناثراینعصرساختارشکنیاست.

مادربحثتربیتییکساختهذهنیداریم، یکساختهعینی؛ مثلادوریونزدیکیعینیهستندوازقدیمهم

/ 1 نظر / 68 بازدید
هپلی

آقا خیلی استفاده کردیم . هنوز هم قطامش کمه !!! به امید جواب برای سوالهای بی پایان (البته بدون ماست مالی !! )