جلسه بیستم- از قران چه انتظاری داشته باشیم

سوال: آیاهمهچیزدرقراناستکهاینقدربهمادستورتعمقدرآندادهشدهاست؟ یافقطقرانبهدردآخرتمامیخورد؟ماچهانتظاریازقرانبایدداشتهباشیم؟

درنامه  47 نهجالبلاغهکهوصیتامیرالمومنین (ع) بهحسنیناستمیفرمایند:

اللهاللهفیالقرانلایسبقکمبالعملبهعندکم

مواظبت کنید برقران، مبادا دیگراندرعملبهقرآن ازشماسبقتبگیرند !!

امام وقتیلفظالله اللهرامیآوردکهموضوعمهمیرابخواهندمطرحکنندوازبیتوجهیمخاطب،نگرانباشند. ماشواهدیداریمکهوصایایحضرت، بروز و ظهورپیداکردهاست. مثلاآقای ایگنازگولدزیهرکه یهودیمجارستانیاست و سابقه دشمنی با اسلام نیز دارد،سالهاراجعبهروشهایمختلفتفسیرمفسرانعالماسلام،تحقیقکردهاستونتیجهآنکتابیشدکهآقایعبدالحلیمنجار، بهعربیترجمهکردبهنامکتاب "مذاهبالتفسیرالاسلامی"یعنییکیهودیدرتدوینیک چنینرشتهایپیشقدمشدهاست !

یامحققآلمانیدیگری کهمسلمانهمنیست بیش

/ 0 نظر / 16 بازدید