جلسه یازدهم - مراتب وجود (لفظی کتبی ذهنی عینی)

هر موجودی از نظر فلسفی چهار مرتبه وجودی دارد. وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی و وجود عینی.

انچه اصالت دارد وجود عینی است. مثلاً تشنگی انسان فقط با نوشیدن اب برطرف می شود. توسل به وجود لفظی یا وجود کتبی و یا وجود ذهنی آب رفع تشنگی نمی نماید.

قرآن مجید نیزهمین مراتب وجودی را داراست. انسان ها فقط با وصل شدن و توسل به وجود عینی و تام و تمام قران کامل می شوند.

اینکه امام علی در جنگ صفین به مقدسان ناآگاه و به آگاهان نامقدس فرمودند من قرآن ناطقم یعنی من وجود عینی قرآنم.

توسل و اتصال به پیامبرو امام معصوم و اهل بیت (س) می تواند نقص وجودی انسان ها را بر طرف کند و انسان ها را به کمال برساند.

 

/ 0 نظر / 100 بازدید