جلسه بیست و نهم - معلمی های خدا

عنوان بحث این جلسه را "معلمی های خدا" انتخاب کرده ام.

ابتدا به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان نکته ای عرض می کنم وسپس وارد بحث اصلی خواهم شد. اهل نظر وبصر برای لطافت روح ورقت قلب نسخه ها نوشته اند. چگونه می شود ضمیر را رقیق کرد؟ قلب را ظریف کرد؟ یکی از این بزرگان که هم دستی بر اهل نظر دارد و هم اهل کشف وشهود است شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. یک فیلسوف و یک حکیم مشایی ، پیرو مکتب ارسطویی که دردامن تمدن و فرهنگ اسلامی رشد کرده است. آخرین کتابی که نوشته وکتاب خیلی استخوان داریست عنوانش الاشارات والتنبیهات است. خیلی محکم نوشته شده ورساله موجزیست ولی فشردگی رساله باعث شده که بسیاری از علما وبزرگان شروحی براین کتاب بنویسد. از جمله آن شارحان امام فخرالدین رازی است واز جمله بزرگان درعالم تشیع  ، خواجه نصیرالدین طوسی است. ایشان درنمط نهم اشارات باعنوان " فی مقامات العارفین" می گوید سه چیز باعث لطافت روح
می شود:

1-   حرفی پند آموز که از زبان واعظ متعظ شنیده شود (یعنی کسیکه حرفش از دهن پاک بیرون می آید؛ خودش اهلیت دارد؛ قبل از اینکه این حرف را بزند آن را درجان خودش پیاده کرده.

2-   سعی کنید درمجالسی بنشینید که مداح آن مجلس صدای خوش و ملایمی دارد وشعرش هم با محتواست. این مداحی وترانه سرایی قلب را لطیف می کند . اشعار بند عرفانی با مضامین روحانی صدای خوش یک مداح قلب رارقیق می کند .

3-   اگر می خواهی جانت با عالم معنا قرین شده وهمجنس ملکوتیان شود، عبادت بکن اما با فکر .عبادت متفکرانه، بدان با که حرف می زنی ، مخاطب کیست ؟ در پیشگاه چه کسی در بر آستان عبودیت گذاشته ای و...

من با خود فکر می کردم که چرا خداوند درماه مبارک رمضان روزه را تشریع کرده است؟ چرابه جز روزه واجب این ماه، فرموده اول و وسط وآخر ماه روزه مستحب است؟ اگر حال عبادت دارید دوشنبه و پنج شنبه روزه داربوده واهل جوع وگرسنگی باشید؟ چرا؟ آیا عقل انسان به این موضوع نمی رسید؟ این پاسخ به دلم برات شد که انسان به خودی خود از پس نفسش بر نمی آید . انسان به خودی خود نمی تواند پا روی نفسش بگذارد وبرنامه ریزی کند وجامه چرکین اعمال زشت گذشته خود را پاک کند ویک جامه تمیز دربرکند چرا؟ چون این نفسی که عادت کرده به جفا کردن همینطوری اهل وفا نمی شود. یک راهکار خداوند به ما نشان داده وخودش یک برنامه داده مثل ایام ماه مبارک رمضان که بهانه ای باشد که دراین اوقات ما به دلیل دستور او روزه بگیریم تا تن شویی و روح شویی کنیم . ما به خودی خود نمی توانیم واز آن سوباید مدد بگیریم. بدون مدد آنها نمی شود. لذا روزه تشریع شده است. لذا تصدیق می کنید که شکم که خالی می شود.(به خصوص ساعات افطار ) این روح سبکبار وسبک بال است. امیرالمومنین درنهج البلاغه یک جمله دو کلمه ای دارد که باید در مورد آن کتاب ها نوشته شود . می فرماید: تخففو تلحقو . می خواهید برسید ، سبک باشید تا ملحق شوید. این ایام انسان را سبک می کند . فرصتی است برای تن شویی وروح شویی.

این جلسات هم که درآن شرکت می کنیم بهانه ایست که درزمینه های روح شویی وحمام معنویت را فراهم می کند . ما آمده ایم خودمان را سبکبال کنیم وبرویم.

اما معلمی های خدا. ازبرکات عصر جدید اینست که پیامبر آم مثل حضرت عیسی (س) وحضرت محمد (ص) به امت خود اجازه داده اند مستقیما با خدا ارتباط ومکالمه داشته باشند. درکتب عهد قدیم وپیامبران پیشین به امت ها چنین اجازه ای نداده بودند. امت هرخواسته ای داشتند به پیامبرشان می گفتند وپیامبر درعبادت عاشقانه وراز ونیاز عابدانه خود آن را مطرح می کرد وپاسخ دریافتی را به امت می گفت. اما درعصر جدید امت خودشان را درپیشگاه حضرت محبوب می برند ودرخلوت سرای خود وتنها وتنها با او خلوت می کنند.

گاهی حرف های خداوند درقرآن به زبان تشریع نیست بلکه به زبان تکوین است. یعنی حرف ونشانه هایش را در عالم طبیعت قرارداده، طبیعت هم کلام ا... است ولی حروف وادبیاتش به زبان دیگریست وخیلی ها نمی توانند بفهمند. عده ای سواد ندارند ولی کتاب طبیعت وعالم را خیلی خوب می خوانند. از نشانه ها وعلائم عالم (ریشه لغوی از علامت است. عالم یعنی محلی که علامت ونشانه دارد) استفاده می کنند. این علائم چراغ ها وسیگنال های است که از آن طرف فرستاده می شود ولی عده ای خاص زبانش را بلدند. درچند جا از قرآن کریم به این حرف ها اشاره شده است مثل : آیه 53 سوره فصلت که می فرماید: به زودی نشانه های خود را درانتها ودردلهایشان بدیشان خواهیم نمود تابرایشان روشن شود که او خود حق است. یا آیات 11 سوره انعام ، 69 سوره نمل وغیره که می فرماید در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام کار تکذیب کنند گان وکند پیشگان چگونه بوده است ویا آیه 17 سوره غاشیه آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ اینها آیات آفاقی است . گاهی هم می فرماید: درنفوس خودتان بصیرت داشته باشید. اینها مجموعه ای است از آیات قرآن که بیان می کند: ما این نشانه را قرار دادیم . اما حرف ما معلمی های خداست ، چند جریان می خواهیم تعریف کنم .

1-   رجبعلی خیاط تعریف می کرد که درمسیری درروستا درحال رفتن بودم یک وسوسه ذهنی به فکرم خطور کرد(وسوسه ذهنی رجبعلی خیاط یک گناه کبیره نیست. از جنس روحیات خود اوست) مثلا یک مکروهی انجام دهم . ناگهان متوجه یک گله گوسفند شدم که الاغی درکنار آنها راه می رود. الاغ به من نزدیک شدویک جفتک به من پراند که میلیمتری از من رد شد ومن خیلی ترسیدم . وقتی هنگام شب مشغول عبادت ورازونیاز شدم این سوال برایم پیش آمد که این چه اتفاقی بود؟ جواب آمد(الهام شد) که آن وسوسه چه بود؟ من با زبان حال (نه زبان قال ) گفتم وسوسه بود عملی که انجام نشد . پاسخ آمد که آن جفتک هم که به تو نخورد. اگر عملی انجام می دادی می خورد . من فهمیدم که حتی از ذهن من هم نباید نسبت خطا ومکروهی عبور کند.  

2-   یک پیرمرد بی سوادی به من می گفت:ماه رمضان بود من درصف نانوایی سنگکی ایستاده بودم . ناگهان یک چیزی پشت مرا چنان با حرارت سوزاند برگشتم نگاه کردم دیدم یک جوانی یک سنگ داغ را از پشت داخل پیراهن من انداخت  وفرارکرد. نگاهی به او کردم وچیزی نگفتم .فردی پرسید چرااو را دعوا نکردی ؟ دیدم خیلی عصبانی است. به اوپاسخ دادم 45 سال پیش دریک سنگکی من بایک پیرمردهمین کارراکردم برای این جوان دعا میکنم 45 سال بعد که کسی سنگی درپیراهن او می اندازد خیلی اورا نسوزاند . این علامت ها در همین عالم نشان داده می شود.

3-   30 سال پیش من درقم طلبه بودم .پنجشنبه ها ازیک مسیر خیلی شلوغی ما به خانه مادرمان می رفتیم . من درحال عبور از آنجا بودم درآن شلوغی که یک جوان با دوچرخه جلوی من که با موتور می رفتم راه می رفت.  ما هرچه خواستیم ازسمت چپ بگیریم او هم گرفت به چپ ازراست خواستیم برویم گرفت سمت راست هی جلوی ما ویراژ می داد. من هم وسوسه شدم که پشت چرخ موتور رابه چرخ دوچرخه بزنم. اینکار راکردم واوبه زمین خورد. اوفهمید چه کرده ومن هم فهمیدم که چه کردم وخیلی خوشحال ومشعوف که بالاخره راه را بازکردیم ورفتیم . یکسال بعد از همانجا با خانواده باپای پیاده عبور
می کردیم . یک موتوری درحالیکه خیلی راه باز بود ازپشت زدبه پای من وهمانطور که من آن جوان راپخش زمین کردم اومرابه زمین زد. من  ابتدا خیلی ناراحت وخشمگین شدم ولی پس ازمدت کمی حادثه سال گذشته برایم تداعی شد. این همان نشانه وعلامت خداست . این ها یک پیام یا هدیه الهی است ویا بهتر بگویم این ها پستچی الهی هستند ویا اینها کمند لطف الهی است که من می اندازد ووبندگانش راشکار می کند .برای همه می اندازدولی خیلی متوجه نمی شود وحمل می کنند به تصادف واتفاق . تصادف درعالم وجود ندارد. ما چون نظام علی ومعلول را نمی شناسیم بنابرتصادف می گذاریم.

اگر از اینجا رفتی بیرون فردا روزی کسی آمد ولبخندی برلبان تو نشاند ، بدان اجر لبخندی است که برلب کسی نشانده ای وبرعکس اگر فردمی آمد وبرخوردی کردکه تمام روحیه ات راخراب کرد بدان که این مجازت اخمی است که برچهره کسی نشانده ای. نظام عالم نظام تصادف نیست بلکه حساب وکتاب دارد وخیلی نقدی حساب می کنند. هرچه دهی همینجا می گیری . بخشش داشته باشی ، بخشش به سراغت می آید. اگر اهل انتقام وقضاوت علیه دیگران باشی ،      قضاوت وداوری می کنند.

شاید شنیدن این حرف ها تکراری باشد ولی باور آنها مشکل است. سنت این عالم طوری است که هرجور رفتار کنی باتو رفتار می شود: گندم زگندم بروید جو زجو . این نظام عالم است.

نظام عالم دایره وار است (مثل بازی دومینو )این یک راز است که استادی به من می گفت . بهترین مثال بازی دومینو است. دومینو را گرد بچینید وخودتان هم داخل آن باشید. نفر جلویی را بندازید. یک دورمی زند همه می افتند ودرنهایت خودت می افتی. نظام عالم نظام دایره واراست.

هر کاری بکنی به خودت باز می گردد.

حضرت امام کتابی دارد به نام چهل حدیث که برای هرکسی از هرصنفی (بازاری ، خانه دار، دانشجو ، عارف و... ) معرفت زلالی دارد. درحدیث هفدهم جمله ای دارد درباب استغفار وغفران الهی می فرماید: کسی که توبه می کند مثل کسی است که گناه نکرده است. می گوید آیا کسیکه گناهی کرده وسپس توبه می کند آیا خودش روز قیامت می داند که گناهکار بوده و توبه کرده ؟ امام درپاسخ می گوید: اگر اینطور باشد که بهشت معنا ندارد. عذاب وجدان دارد، آرامش ندارد. امام پاسخ می دهد که هر کسی دراین عالم گناه او را دیده خداوند کاری می کند که همه فراموش کنند. فرشته ای که نوشته ، زمینی که دیده و... خود انسان هم فراموش می کند . فقط خود خدا می داند.

اگر جایی خطایی کردید ومکافات آنرا ندیدید بدانید که ظرفیت خداوند خیلی بالاست. آنقدر می بخشد که برگردید.

یک جمله ای از یک نویسنده ای دیدم که نوشته بود: فرعون در تمام عمرش بیمار نشده است. یک رند دراین مورد  گفت دلیلش اینست که بیماری یا مصیبتی که انسان به آن دچار می شود نشانه خداست. خداوند کسانی راکه دوست نداشته باشد بیمارشان نمی کند . انسانی که بدنش سالم است وهمه چیز در زندگی دارد کم پیش می آید که به سمت خدا بازگردد. خیلی کم پشت به این دنیا می کند.

      مکن کاری که برپا سنگت آید                   جهان با این فراخی تنگت آید

 

/ 0 نظر / 16 بازدید