جلسه دوم - جهاد با نفس

 

 جهـــــاد با نفـس

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین حمداً ازلیاً بابدیته و ابدیاً بازلیته سرمداً باطلامه متجلیاً فی مرایا آفاقه حمدالحامدین حمداً کثیراً کثیراً. الصلوه و السلام علی سیدنا فی الوجود و نبیّنا فی الشهود و حامل لواء الحمد و المقام المحمود ابوالقاسم محمد (ص) و الائمه الهداه المهدیین بهم نتولی و من اعدائهم نتبریءُ الی الله.

 

بیان چند نکته قبل از موضوع سخنرانی

1- اگر یک روز حال ندارید قرآن بخوانید، حداقل با وضو به قرآن دست بکشید، یا نگاهش کنید. مانند پیرزنی که سواد نداشت اما علامت‌هایی در قرآنش بود که می‌گفت: تا اینجا قرآن را مسّ کرده‌ام.

* * * * *

2- امروز روز عرفه بود، دعای عرفه بسیار عمیق است. یک اضافه ای را سید بن طاووس در اقبال بر دعای عرفه ذکر کرده که نکات بسیار زیبائی دارد.

استاد جوادی آملی امام حسین (ع) را در کتاب "عرفان و حماسه" با جامعیت معرفی می‌کند که فقط سلحشوری امام نیست، حسین (ع) یک عرفان خاصی داشتند که قدرت حماسی را به او داده بود.

* * * * *

3- حضور در این جلسات را قدر بدانید نفس گرد هم جمع شدن نعمت و برکت بزرگی است که پاس داشتنی است اینکه همدیگر را ببینیم و صدای یکدیگر را بشنویم، مولانا می‌گوید یک نفر اهل دعا و نیایش بود ولی شیطان روحیه‌اش را خراب کرد :

آن یکــی اللــه مــی گفتی شبــی                 تا کـه شیرین می شـد از ذکــرش لبــی

 ( هی الله الله می‌گفت )

گفت شیطان آخــر ای بسیـار گـو                             ایـــن همــــه اللـه را لبیـــک کـــو ؟

        (شیطان وسوسه اش کرد که تو که این همه الله می گوئی، لبیک کو؟ کسی که جواب را نمی‌دهد)

هــی نیاید یک جـواب از پیش تخــت            چنــد اللــه مـی زنــی بــا روی سخـــت ؟

( چقدر صدایش می‌زنی و جوابی نمی گیری )

او شکستــه دل شـد و بنهاد ســر                            دیــد در خــواب او خِضِر را در خَضـَر

( خضر و ادریس پیامبر و... از جمله پیامبرانی است که حیات جاودان دارد یک مدت دعا را کنار گذاشت و شب حضرت خضر را در خواب دید)

گفت همین ! از ذکر چون وامانده ای ؟                چـون پشیمانــی از آن کــش خواندی ؟

(چرا پشیمان شدی از ذکر و نیایش)

گفت لبیکــم نمـــی آید جـــواب                  زان همــی تــرسم که باشــم رد بــاد!

(نکند ما جزو مطرودین هستیم؟ که جواب نمی‌گیریم)

گفت آن الــله تو لبیــک مــاست                        و آن نیاز و ســوز و دردت پیک ماست

(همین الله الله که می‌گویی و توفیق دعا و حال نماز داری..... لبیک ماست، ما تو را می‌طلبیم که اجازه داده‌ایم تا با ما حرف بزنی و بسوی ما دستت را بلند کنی، اینکه تو به سوی ما می‌آیی بدان که ما به «هوی» تو «های» گفته و لبیک داده‌ایم)

(خداوند ضلالت ابتدایی ندارد، ضلالت کیفری دارد آن هم به این صورت است که طرف دیگر حال دعا پیدا نیافته و خداخدا نمی‌کند)

حیــل ها و چاره جـویـی های تو                         جــذب ما بــود و گشــاد این پـای تو

(ما پای تو را به این مجالس گشودیم. ما فراغت به تو دادیم تا در این هیاهوی شهر به این مجلس برسی و با حال هم بیایی و...)

******

4- فردا عید قربان است، قربان یعنی وسیله تقرب، شاید به زمان هابیل و قابیل برگردد. جزو احکام امضائی است که قبل از پیامبر وجود داشته و پیامبر هم آن را تأیید نموده اگرچه در شکل و چگونگی آن تغییراتی داده است. محیی‌الدین جمله بلندی در قربانی حضرت ابراهیم دارد و می‌گوید: ابراهیم پسرش را ذبح کرد، ولی چون در درونش بود کسی ندید، ابراهیم مظهر عقل و اسماعیل نماد و سنبل نفس ابراهیم بود. خدا برای ابراهیم زمینه امتحان باز کرد و بعد از آن فرمود: (اِنیّ جا عِلکَ لِلنّاس اِماما) تو پیامبر بودی من مقام امامت هم دادم. ابراهیم عقل اسماعیل نفس را ذبح کرد و به مقامات بالاتر رسید.

قربانی اختصاص به کشتن حیوان ندارد ، هر چه وسیله تقرب باشد، قربانی است.

نماز، قربان  هر کس است که متقی است   

روزه، قربان هر کس است که متقی است

حج، احسان، صدقه......

******

اما بعد... موضوع امروز حکایتی از مثنوی مولاناست خوب بشنوید که نکاتی دارد:

مولانا می‌گوید مارگیری رفت کوهستان تا مار پیدا کند تا پولی بدست آورد....

مار گیری رفت سوی کوهســار                           تــا بگـیـــــرد او بــه افسونــهاش مـــار

او همی جستی همی مار شگرف                        گـــرد  کــوهستــــان و در ایــام بـــرف

اژدهای مرده دید آن جا عظیـــم                        کــه دلـــش از شکــل اوشـــد پر ز بیــم

مــار گیــر انـدر زمستــــــان شدید                   مار مــی‌جست اژدهائــی مــرده دیـــد

مــارگیـــر از بحر حیــــــرانی خلق                        مـارگیــــرد اینـــت نادانــــی خلـــق

مــارگیـــــر آن اژدها را بــر گـرفت                         ســوی بغــداد آمـــد از بهـــر شگفت

اژدهایــی چــــون ستــون خانـه‌ای                        مـی‌کشیـــدش از پــی دانگـــــــانه‌ای

کــاژدهــای مـــــــرده‌ای آورده ام                          در شکـــارش مــن جگــرهـا خورده ام

او همـی مرده گمـان بـردش و لیـک                       زنـــده بـــود و او نــدیـدش نیک نیک

او زسرما ها و بـرف افســـرده بـود                       زنـــده بـــود و شکل مـرده می‌نمــــود

تـا به بغــــداد آـمد آن هنگامه جو                           تـــا نهـــد هنگامــه ای بـه چـار ســـو

بـر لب شط مــــــرد هنگامـه نهـاد                       غـلغلـــه در شهـــر بغـــداد اوفــتـــاد

مــارگیــری اژدهـــــا آورده است                   بــوالعجب نـــادر شکـــاری کرده است

جمــع آمد صــد هزاران خام ریش                      صیـــــد او گشتــه چـــو او از ابلهـیش

منتظـــر ایشــان و هـم اومنتظــــر                         تــا کــه جمع آیند خلـــق منتشـــــــر

جمـــع آمد صد هــزاران ژ اژخــا                            حلقــــه کــــرده پشتِ پــا بــر پشت پا

مـــرد را از زن خبـر نـی ز ازدحام                        رفتــه در هــم چون قیامـت خاص و عام

چــون همــی حـراقه بجنبانیــد او                         مــی کشیــد ند اهــل هنگامـــــــه گـو

و اژدهــا کــز زمهــریر افسرده بود                            زیر صــد گــونــه پــلاس و پرده بــــود

در درنـــگ انتظــــار و اتفـــــاق                      تافــت بــر آن مـاه خـــورشید عـــــراق

آفتاب گــرم سیــرش گـــرم کــرد                            رفــت از اعضــــــای او اخــلاط ســـرد

مـرده‌ بود وزنـده‌ گشت او از شگفت                   اژدهـــا بــر خویش جنبیــــــدن گـرفت

مــی‌گسست او بند وز آن بانگ بلند                   هــر طرف مــی رفت چاقا چــــاق بنــد

در هزیمت بـس خـلایق کشته شــد                  از فتــاده و کشتگــان صــد پشتـــه شــد

مــارگیر از ترس بر جا خشک گشت                      کــه چـه آوردم مــن از صحــرا و دشــت

اژدهــا یک لقمه کرد آن گیـــــج را                      سهــل باشد خـــون خــوری حجـــاج را

نفست اژدرهاست او کی مرده است؟                از غــم بــــی آلتـــــی افســــرده اسـت

اژدها را دار در بـــرف فــــــــراق                   هیـــن مکــــش او را به خورشید عـــراق

مـــات کـن او را و ایمن شو ز مـات                  رحــم کـــم کـــن نیست او ز اهـل صلات

هـــر خســی را ایـن تمنا کــی رسد      مـــوسی  بایـــد  کــه اژدرهـــا کشــــد              

 

 

نتایج حاصل از حکــایت:

  1. نوع انسان‌ها طبیعتاً شناگر ماهری هستند منتها اگر دل به دریا نمی‌زنند گاهاً آب گیرشان نمی‌آید.
  2. اگر هنوز به مهار نفس نایل شدی از مجالی جنبش نفس پرهیز کن، زیرا نسخه پرهیز به سلامت و بهداشت روان نزدیکتر است نفس را در برف فراق نگهدار و به خورشید عراق مکش (خورشید عراق عبارتست از: قدرت، ثروت، ریاست، ...)
  3. جهاد با نفس، مبارزه دائمی و درونی است پس تا زمانی که او را کیش و مات نکرده‌ای از دست او در امان مباش و این با آرزو و هوس خام پزیدن بدون ریاضت حاصل نمی‌شود.

 

توصیه و تذکر: یک اسم خدا را که بیشتر با روحیه ات سنخیت دارد و باهاش حال می‌کنی و تلنگری بهت می‌زند انتخاب کن و ورد زبانت نما.  یاهو

 

/ 0 نظر / 8 بازدید