جلسه نهم - جلسات ذکر

حضور در جلسات ذکر توصیه شده است تا به یاد بیاوریم چیزهائی را که غفلت و بی توجهی به آن ها باعث شده از مسیر خارج شویم. نصایح بسیار است ولی، نسخه هائی اثر بخش هستند که اولاً دل ما را منقلب و متوجه کنند و ثانیاً عملی باشند و بتوانند ما را به مسیر برگردانند و یا در مسیر نگه دارند.

ایجاد رابطه با یکی از ائمه یک راه کار شفا بخش است. حاج آقای دولابی در روایتی نقل کردند که کُُلنا سُفن و لکن سفینةالحسین اَسَرع (همه ما کشتی هستیم ولی کشتی امام حسین سریعتر است). راه کار عملی نیز در این بیت جمع شده است: صُمت و جُوع و سَهَر و خلوت و ذکر به دوام    ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

صُمت  کم حرف زدن است؛ جوع، کم خوردن است؛ سَهَر کم خوابیدن و شب بیداری است؛ خلوت، گوشه گیری و و حسابرسی به اعمال است و ذکر به دوام،نه فقط ذکر زبانی بلکه عجین سازی تمامی اندام است  با حق، یعنی حق ببینی، حق بشنوی، حق بگویی،حق بروی

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید